Results of the G1000

The 500 most popular online ideas | Top 25 Themes

 

Phase 1 : Calendar

Below, you can see the ideas that amassed the most online votes. Besides that, we also selected the 25 most prevalent themes that most often occur among all ideas posted on the site. During the Citizens’ Summit of 11 November 2011, hundreds of citizens selected the three most important of these themes, i.e. immigration, social security and wealth distribution. From these three themes, the Citizens’ Panel that will start in September 2012 will select the one theme they consider most important.

 

The 500 most popular online ideas (Dutch and French)

Download the Excel file

 

https://
Ideas Zip
Zo een groot overheidsapparaat voor zo een klein landje. Kan dat? Voor mij niet 2140
Kunnen we het talenonderwijs in de officiële landstalenniet verplichten in elke school in dit land? Op die manier kan er vlot gecommuniceerd worden tussen de verschillende gemeenschappen in ons land. 9050
Moeten we niet terug werken aan een gedeelde publieke opinie door ervoor te zorgen dat er werkelijke tweetaligheid komt? Ik begrijp dat om historische redenen de koudwatervrees voor de invoering van twee- of meertalig onderwijs in Vlaanderen groot is, maar toch lijkt me dat we de durf moeten hebben om die optie te overwegen. 2140
Welke zaken die nu geregionaliseerd zijn, kiunnen terug gebracht worden naar het federale niveau, waar ze een efficiënter beleid kunnen opleveren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ontwikkelingssamenwerking of milieu(normen). 9050
Een "directere democratie" moet deel uitmaken van de Democratie 2.0. Technologisch is het perfect mogelijk de burger rechtstreeks een zekere inspraak te geven. 1800
Kunnen de verschillende media in dit land geen platform oprichten waar men de burger in dit land kan informeren over wat aan de andere kant van de taalgrens gebeurt. 9050
Is een hervorming van het financiële en fiscale systeem niet noodzakelijk om een antwoord te vinden op de sociale vraagstukken van deze tijd? In het licht van de noodzaak om te consuminderen ondersteun ik alle ideeën die gaan in de richting van een verhoging van de taksen op consumptie en tegelijk de belasting op de productieve arbeid verminderen. 3360
Wat mij stoort is het feit dat de regeringen samengesteld worden door mensen voor wie ik zelfs niet de kans gekregen heb om voor of tegen te stemmen. Coalities zijn onvermijdelijk maar staan soms mijlenver van wat de burger wou.Misschien moet de burger de coalities samenstellen via een nieuwe vorm van "panacheren". 1702
Is het geen tijd om het democratisch bestel grondig te saneren tot een doorzichtige democratische werking die snel op de bal speelt en verantwoording verschuldigd is.( o.a. : quota voor aanwezigheid volksvertegenwoordigers in parlement, afschaffing senaat (kosten!), geen dubbele mandaten meer, verplichting om burger op moderne wijze ECHT te informeren,...? 2170
Moeten de deelstaten in België meer autonomie moeten krijgen, zodat de politici in beide delen van het land elk het beleid kunnen uitvoeren dat hun kiezers vragen? 3001
Moet er niet veel meer geïnvesteerd worden in politiek opbouwwerk? Het proces is even zo belangrijk dan het product. Investeren op termijn. 3570
Moeten we de stemplicht niet afschaffen? 1060
Moet het niet de taak zijn van de politici en de overheid de begroting in evenwicht te houden en voor ons pensioen te zorgen, dat is altijd zo geweest en dit is een essentieel perspectief voor onze toekomst en de dagelijkse tewerkstelling? 3511
De totale herziening van het energiebeleid, met lange termijnvisie en durf om totaal te herdenken (cfr. Jeremy Rifkin), is dringend en noodzakelijk. Het is een globaal fenomeen en kan eigenlijk voor Europa alleen op het niveau van de EU worden uitgewerkt. 2400
Er moeten een beetje meer maatregelen genomen worden op het gebied van integratie? Als leraar in een multiculturele school merk ik dat allochtone leerlingen, die voldoende steun krijgen (van thuis uit en vanuit de school) geïntegreerd geraken en dezelfde kansen krijgen als anderen. 3290
Moet de partijfinanciering niet losgekoppeld worden van het aantal behaalde stemmen? 3290
Moet er geen nieuw inspraakmodel worden ontworpen om mensen op een qua continue wijze te betrekken? We kunnen web2.0 niet terugdraaien, we kunnen ministers hun blackberry niet afnemen, we kunnen wel een soort van continu overlegmodel met de (mondige) burger in het leven roepen. 9111
Kunnen we de wet voor vervroegde invrijheidsstelling afschaffen aub? Leg zware straffen op voor zware misdrijven(naar Amerikaans model), werk met heropvoedingskampen, zorg voor meer gevangenissen en meer personeel, dwangarbeid, gevangenisstraf vanaf 14 jaar. 9320
Moeten we niet in de eerste plaatsinzetten op de Europese integratie, europese problemen europees aanpakken, niet de grenzen sluiten, geen eigen volk eerst politiek (en politiekers), maar mensen die het gezamenlijk belang nastreven en durven op lange termijn kijken? 1800
Kunnen we referenda in de faciliteitengemeenten hebben : de inwoners zelf laten kiezen of ze bij Brussel of Vlaanderen willen behoren? Zijn we eindelijk van die verlammende molensteen verlost. 2930
Veel politiekers zijn onvoldoende bekwaam op hun werkgebied. Zouden we niet moeten de capaciteiten van politiekers moeten beoordelen op basis van een examen? 9070
Energie: hoe moeten we de komende 50-100 jaar zorgen voor een afdoende energievoorziening zonder onze CO2-uitstoot te verhogen en zonder het milieu te beschadigen in het algemeen? 2381
Stoppen van cumul politiek bedrijf banken? 8930
Zou een langere legislatuur geen oplossing kunnen zijn? Nu beginnen ze al bang te worden voor de volgende verkiezingen tegen de tijd dat ze hun zitje toegewezen krijgen. 3111
Onze huidige politieke format is zijn tijd al jaren voorbijgestreefd. Zou het niet beter zijn ons land te besturen als een ondernemer? Je werkt een strategie uit in functie van het voortbestaan en de groei van de onderneming. En dan, pas dan, zet je de juiste man/vrouw op de juiste plaats. 9700
Ik vind het belangrijk dat voor alle maatschappelijk belangrijke beslissingen er bij middel van een ernstig referendum, met méér dan twee keuzemogelijkheden, door de bevolking kan gestemd worden over wat de meerderheid wil. 2390
Moeten we niet iedere Belg de kans zijn stem te laten horen via e-ID en start met "e-democratie"! Voor elke wet, decreet, of gelijk welke belangrijke beslissing wordt de mening gevraagd van de burger i.p.v. door een paar zogenoemde verkozenen des volks. 9120
Hoe loopt het democratisch debat in functie van het natuurbeheer en de lange termijnvisies hieromtrent? Tot op heden lijkt het vaak een debat van wetenschappers, populaire media, belangengroepen, beleidsmakers met weinig armslag of kennis van zaken? 8400
Hoe moet een geloofwaardig project voor Brussel bedacht worden, waarbij de logica van gemeenschappen wordt verlaten en Brussel meer bevoegdheden krijgt, met garantie op de bescherming van minderheden. 9050
We leven volgens het principe van seriële monogamie, maar we durven dat uiteraard niet voor het altaar zo uit te drukken. Moeten we geen andere financiele structuur opbouwen achter het concept huwelijk opdat de economisce weerslag, zowel persoonlijk als op de totaliteit van de economie en de staatskas, drastisch afneemt. 9000
Moet er niet veel meer transparantie komen over geld en middelen? Moet er geen consensus komen over o.a.: wat is de kleinste cel (straat? wijk?gemeente?, stad?, ...) waar financiële verantwoordelijkheid onder burgers gedeeld wordt en waar (zoals in een bedrijf) goedkeuring komt over budget, investering, winst/verlies en aanwenden van de middelen, ...)? 9550
Strenger aanpakken van zinloos geweld en geweld in het algemeen. Tegenwoordig zeggen ze bij de politie bij wijze van spreken:"niet meer doen, hé!" en lopen de daders dezelfde dag nog terug buiten. Dit is te belachelijk voor woorden. 9080
Moeten we niet aantal beleidsniveau aanpassen: voorbeeld de afschaffing van provincies? De afschaffing van alle Brusselse gemeenten en die vervangen door een uitgebreid Brussels gewest die zelf ook geen hoofdstad meer kan zijn van vlaanderen zodanig dat die volwaardig naast de vlaamse en waalse gewesten kan bestaan. 3300
Zou het geen slechte maatregel zijn om de kosten van de crisis deels op te vangen door een (vorm van een) miljonairstaks in te voeren? Aangezien het aantal miljonairs stijgt (of gestegen is) kan die maatregel dan misschien zelfs in verlichte vorm worden ingevoerd, en wordt de 'gewone' bevolking een beetje meer gespaard van anti-sociale maatregelen... 1930
Moeten we niet eerst een principieel debat voeren over het identitair-culturele probleem. Als dat tot een pacificatie leidt, zal het socio-economische links-rechts debat over solidariteit en herverdeling van de welvaart sneller zijn beslag vinden. 1070
Hoe komen tot een fatsoenlijk EUROPEES MIGRATIEBELEID? 3290
Het belang van een onderwijs dat autochtonen en allochtonen met verschillende levensovertuigingen voorbereidt op deliberatie ontbreekt nagenoeg volledig. Moeten we via school geen voorbereidend forum bieden waarin leerlingen bovendien kritisch afstand kunnen nemen van hun eigen traditie en het recht op een open toekomst gegarandeerd wordt? 3010
Is het zo moeilijk om Vlamingen en franstaligen elk hun eigen ding te laten doen, met hun eigen centen, op hun eigen grondgebied en in hun eigen taal? Vlaanderen moet zijn centrum-rechts beleid kunnen uitwerken, en Wallonie zijn centrum-links beleid. 9200
Moeten voor politici niet dezelfde voorschriften gelden als voor gewone burger? .Om hoger officier of hoger nationaal ambtenaar te worden dient men een wettelijk taalexamen van de grondige kennis van de tweede landstaal af te leggen.Dit moet ook verplicht worden voor politici die nationaal minister willen worden. 3300
Meer directe democratie dient te worden ingevoerd. Ook de schaal waarop beslissingen dienen te worden genomen dient te worden verkleind. 9700
Kunnen we geen lokale overlegplatforms ontwikkelen waarbij mensen elkaar ontmoeten en hun concrete dagelijkse problemen met elkaar bespreken. Er moet echter wel duidelijk gemaakt worden dat er een bereidheid moet zijn om de eigen problematiek te overstijgen en dus ruimer en breed-maatschappelijk te denken. 8980
Moeten burgers leren wat democratie is, net zoals de stelling van Pythagoras? Moeten zij hun rechten kennen, net zoals de dt-regel? Of zijn deze dingen ondergeschikt? Komen democratie en burgerzin in de opvoeding van de jeugd na al deze dingen, of niet? 3001
Kunnen de politici niet terug "ballen" krijgen, en OOK onpopulaire maatregelen nemen (bijvoorbeeld geen werkloosheidsuitkeringen zonder tegenprestaties - laat de werklozen iets doen voor hun uitkering), zodat er weer politici met principes zijn, die zich niet laten leiden door de noodzaak volgende keer opnieuw verkozen te worden? 2800
Geen enkele politicus volgt de lijn van zijn partij volledig, moeten we daarom de partijstem niet afschaffen? Dit zal automatisch leiden dat de partijtop minder machtig wordt. 8200
Ik lig wakker van de negatieve politiek van NVA en VB. Kunnen we niet pleiten voor een constructieve politiek o.a. door de afschaffing van stemplicht. Stemrecht is een deel van de democratie, stemplicht niet. 8000
Is de analyse van de groep van de G1000 de juiste? Zijn de burgers bvan dit land zich juist niet bewust van de huidige problemen en steunen/stemmen ze daarvoor op diegenen die ze volgens hun kunnen oplossen? 2970
Moeten de verschillende niveaus niet geresponsabiliseerd worden door hen zelf belastingen te laten innen voor hun eigen bevoegdheden zodat elk bestuursniveau zelf alle verantwoordelijkheid draagt in het bekomen van eventuele financiële tekorten waardoor overmatige excessen zullen worden teruggeschroefd. 9770
Moeten we geen nieuw belastingssysteem hebben dat tegelijk progressief en flat tax is: Elk loon van iedereen in welke beroepstak ook vrijgesteld voor de eerste 12000 EUR per jaar. 2650
Zou je ook niet moeten kunnen aangeven dat je niet achter dit project staat, dat dit project je niet bevalt? Als de website zegt: "5000 mensen hebben al ondertekend" zegt dus eigenlijk niets, op 11 miljoen inwoners is dat een statistische afwijking, maar het zou interessant kunnen zijn om te zien hoeveel mensen het gelezen hebben en er geen graten in zien. 9000
Hoe voeren we een federale kieskring in, waardoor er een politieke campagne wordt gecreëerd die de gehele Belgische bevolking moet aanspreken? 9050
Kunnen we het principe van de democratie laten gelden zodat het de meerderheid van de bevolking is die beslist? Gezien de te grote verschillen tussen de bevolkingsgroepen in België kan een confederaal model uitkomst bieden om de democratie in elke bevolkingsgroep te herstellen. 2280
Kunnen we niet terug als één land functioneren en de staatshervormingen terugdraaien? Hou één federale regering over (voor het hele land) en schaf alle deelparlementen terug af. 3190
Hoe kunnen we de parijfinanciering stoppen zodat de gevestigde partijen terug gestimuleerd worden om zichzelf en hun personeel te vernieuwen? 3620
Wel ik vind, als gewone vlaming, de splitsing van B-HV wèl belangrijk (ook al woon ik er niet, maar ben wel solidair met de vlamingen daar), het is het alpha & omega van àlle verdere belgische problemen, ènkel als dàt deftig gesplitst is, kan je verder praten, zoniet hangt het als een zwaard van Damocles boven het belgische hoofd. 9230
Moet er geen migratiestop moet komen in dit land? Het is niet mogelijk elk jaar voor duiznde mensen de nodige voorzieningen te voorzien en hen op een adekwate manier in te burgeren ( taal leren, verplicht werken tot ze zelfvoorziend zijn, afbouw van OCMW hulp na 1 jaar enz..). 8380
Een belangrijk deel van de financiële problemen kan opgelost door Vlaamse investeringen in Wallonie. Daar is nog een enorm groeipotentieel. Genoeg ambitie aan beide kanten van de taalgrens en je hebt een "win-win-win" (rendement op Vlaamse investeringen - groeiende welvaart in Wallonië - minder uitgaven voor de staat en meer inkomsten. 3540
Waarom proberen ze geen orde op zaken te stellen in het federale huishouden? Waarom stellen ze de fameuze grendels niet aan de orde? Bijvoorbeeld het pariteitsprincipe : de federale regering moet samengesteld zijn uit evenveel Franstalige als Vlaamse ministers, de eerste minister niet meegerekend. 3040
Moeten we niet beginnen denken over een nieuw economisch systeem, over een economie zonder groei? Want nu al overschrijden we grenzen aan wat de aarde kan dragen, en zo hypothekeren we de toekomst van onze (klein)kinderen. 8800
Zouden we niet beter splitsen dan is er democratie in Vlaanderen en ook in Wallonie? Zo kan ieder zijn gemaakte keuze uitvoeren ivm imigratie,arbeid enz. Het"Belgische"gevoel wordt slechts gevoed door het versluizen van geld,komt dat geld niet meer is de liefde duidelijk over. Laat de Brusselaar zelf kiezen bij wie zij willen horen . 2530
Le développement de l'enseignement en immersion (50/50) qui permettrait aux générations futures dêtre, sans grandes difficultés, au minimum bilingues. 1970
Transparence, accessibilité, des revenus de toute personne exerçant un mandat public (cf Danemark). 3010
Obliger les banques à revenir à leur raison d'étre soit de participer à l'économie réelle et arréter de spéculer contre elle. 1200
Notre systeme politique dois comporter beaucoup moins de niveau de pouvoir. Au Luxembourg, petit pays, Trois langues, et seulement 2 niveaux de pouvoir (pouvoir fédéral et les communes). 6000
Les médias devraient parler des autres communautés, autrement que pour les critiquer, plutôt pour mieux les comprendre. Pourquoi ne pas avoir un journal télévisé bilingue? 1300
Limiter dans le temps la durée des mandats politiques avec l'impossibilité de se représenter deux fois consécutives pour éviter la pression et la surenchère électorale. 7800
Tous les documents administratifs dans la langue du citoyen à sa demande quelque soit la région (ce qui se fait dans le privé). 4000
Je crois que l'un des grands problèmes qui devrait attirer l'attention de l'assemblée est celui de la paupérisation d'une masse de plus en plus importante de gens dans ce pays 4000
Taxer les transactions financières ne pourrait-il pas permettre de diminuer l'imposition sur les petits salaires et empêcher une précarisation d'une classe moyenne en perdition? 1490
Refaire des écoles où les etudiants francophones et néerlandophones puissent se cotoyer ne fut-ce que pendant les récréations. 1702
Si l'enseignement était bilingue, tout le monde pourrait se parler. Ce serait une reconaissance de l'un et l'autre. 7134
Chacun devrait pouvoir être administré dans sa langue grâce à internet. Nos bambins dans un environnement tri-lingue seront les futurs cadres de l'Europe: ne laissons pas passer cette chance. 4000
Pour pallier à la très faible fréquence des élections, pour certains sujets non communautaires, ouvrir la possibilité de consultations (éventuellement en partie sur un site internet) 1490
Il faut une circonscription éléctorale fédérale! Rien n'est moins efficace que d'avoir des élus fédéraux ne se souciant que d'une communauté ou une région! 1040
Ne devrions-nous pas remettre la grève en tant qu'outil de dernier recours? J'ai l'impression qu'à la première proposition du patronat, les syndicats organisent une grève. 4520
Investir dans l'emploi: améliorer les aides pour lancer entreprise, diminuer les cotisations patronales à condition d'employer plus, encourager des secteurs (énergie renouvelable) 5651
Officialisons l'anglais comme langue commune aux 3 communautés linguistiques. Que chacun parle sa langue dans sa communauté, et l'anglais pour le niveau fédéral. 1030
Faire des jumelages de communes entre Flandres et Wallonie. Cela encouragerait l'échange d'étudiants, de profs, de connaissances. Quand on connaît l'autre, on en a moins peur. 4000
On devrait restructurer les administrations pour une meilleure efficacité et avoir des audits réguliers des administration réalisés par organisme(s) indépendants 4700
Je suis effrayée de voir la puissance des marchés, ils créent une crise et les états s'endettent pour venir à leur secours. 7180
Pourquoi ne pas enseigner dans les deux langues ? Pourquoi ne pas organiser des immersions dans l'autre communauté dés la primaire? 5651
Pourquoi ne pas supprimer les "PROVINCES", pourquoi ne pas faire le "grand Bruxelles" et ramener les 89 députés bruxellois à 25 pour respecter la moyenne belge? 1020
Tout ce qui est ou touche à l'international et ce qui ressort de l'inter-régional (en tout cas en deuxième instance) devrait être fédéral, le reste peut et doit être régional. 1040
Il faudrait imposer à tout parti enclin à participer au pouvoir de signer une charte dans laquelle il s'engage à poursuivre les projets nécessitant une gestion sur le long terme. 5080
Une révision du système fédéral semble importante. Si elles étaient moins fréquentes et si le scrutin était majoritaire, n'apporteraient-elles pas des résultats sur la durée? 1050
Briser la particratie. L'élu ne finit-il pas par servir son parti plutôt qu'être le libre défenseur de ses idées et représentant de ses électeur? 1040
Il faut veiller à inciter les propriétaires à mettre les biens dormants à la disposition de futurs locataires. Il est important de prévoir un toit à toute famille dans le besoin. 2600
Les transferts existent mais il conviendrait de clarifier et objectiver. Historique et prospectives à ce sujet donneraient une autre dimension aux faits. 1080
Ne faut-il pas assurer un meilleur comportement des politiciens? De vraies pénalités en cas d'abus, une interdiction de cumul de mandats, et la mise en place d'une charte éthique. 6856
J'aimerais une société où les moyens sont donnés aux personnes de prendre soin d'elles préventivement. Aucune - ou peu - d'aide octroyée pour les séances de thérapie courte). 1060
Il faudrait accroître le contrôle des chômeurs et améliorer l'information sur l'orientation à prendre en matière de formation ou de recherche d'emploi 1090
Il faudrait une hausse des salaires et des pensions, un salaire minimal rehaussé pour augmenter le pouvoir d'achat car trop de personnes vivent avec trop peu. 1490
Introduire le bilinguisme en immersion dès le pré-gardiennat 30 km de part et d'autre de la limite linguistique. 1040
Voulons nous encore d'une solidarité sociale ou sommes-nous disposés à payer nous-mêmes une sécurité sociale privée? 3071
Il faudrait que chacun puisse voter pour un parti flamand, wallon ou germanophone, que ce soit pour le fédéral ou le régional. C'est pas ça la démocractie? 1630
1. Pouvoir voter pour n'importe quel parti belge au niveau fédéral. 2. A la période des négociations post-élection les négociateurs soient interdits de parler aux médias. 4610
Une idée serait peut être de mettre dans le cahier des charges des deux chaînes radio-tv officiels l'obligation d'émission de fond, avec historique, sur l'autre communauté. 1060
Est-ce qu'un retour aux 9 provinces ne correspond pas plus à la réalité de la Belgique? other
On doit se plier à des préoccupations mondiales telles que "l'épuisement des ressources naturelles d'ici 50ans" et "le non renouvellement de l'ozone par manque de forêt". 1640
Sont reconnus et rémunérants: garderie/ stages/ crèches. Ne verserions nous pas ce même montant au parent qui souhaite être au foyer avec un statut comme le titre service? 1150
Ne devrait-on pas revaloriser les salaires par une diminution des charges sociales (donc accroissement du pouvoir d'achat) et encourager la création d'emplois pour les employeurs? 4100
Ne devrait-il pas exister une différence significative entre l'indemnité de chômage et le premier salaire? il faut rendre plus attrayant le fait de travailler 7000
La démocratie ne devrait pas s'exercer au niveau d'élections générales mais plutôt au niveau de concertations entre les ministres et représentants des acteurs économiques et populations concernées. 1970
Tous les mécanismes visant à plus de transparence dans la politique devraient être mis en place et testés. 1190
Au lieu de se focaliser sur l'apprentissage de connaissances, les écoles pourraient plutôt s'atteler à développer les compétences de chacun. 7000
Une action immédiate de pacification communautaire: la signalisation routière des villes ne devrait-elle pas être dans la langue des habitants de ces villes? 1030
Nous devons faire preuve d'empathie et essayer de comprendre les revendications flamandes. Que nos élus osent enfin briser ce carcan électoraliste. 7370
4000
Hoe kunnen we het land zo snel mogelijk splitsen waarbij een akkoord van beide landsgedeelten is Lubbeek
Moet de pensioenleeftijd niet worden verhoogd, om de pensioenen betaalbaar te houden, ook voor de generaties die nu beginnen te werken?
Moeten publieke zenders verplicht worden om enkel nog te ondertitelen? 1190
Un renouveau monde politique serais t'il envisageable ? (plus de politique linguistique francophone, néerlandophone et germanophone mais une politique sociale et multiculturel) 6000
I would like to push ahead my proposal in which one community elects the representatives of the other community... no extremists, then, only people who converge 6717
Kunnen de 3 (taal-)"gemeenschappen" niet terugkeren naar hun oorsprong en essentie: de taal en de directe impact daarvan? "Persoonsgebonden materie" is niet (meer) efficiënt. 1080
Na 8 jaar een andere taal te hebben geleerd op school beheersen onze kinderen op 18 jaar die andere taal nog altijd niet. Kan het taalonderwijs dringend herzien worden? 2550
Ministers die 'trouw zweren aan het belgische volk' (Bourgeois en Muyters) en dan het bestaan van dat volk ontkennen of proberen om het land van dat volk te vernietigen: meineed? 2260
De Poltiekekosten coefficient!!!!!!Heeft iemand enig idee wat het verschil is in het prijskaartje hoeveel meer ons ganse politieke aparaat meer kost dan vb 10 j geleden 9102
hebben onze vertegenwoordigers niet de plicht ons land te beschermen tegen 'internal & external ennemies' ? 2260
red het belgisch cultureel erfgoed en de taalgrensoverschrijdende belgische cultuur 2260
Comment faire pour soumettre nos élus, à tous les niveaux de pouvoir, à des évaluations qualitatives et périodiques : avantages et effets pervers ? 1030
sauvons la culture belge 2260
Identité : c'est quoi "être belge" ? 1082
Identiteit : wat is dat eigenlijk "Belg zijn" ? 1082
Bilinguisme minimum, éducation transverse entre communauté avec un échange des savoirs et des profs, envie ou non de rester ensemble.
Moet In een echte democratie de burger niet in staat zijn zelf te bepalen welke bestuursvorm zijn land dient te hebben. Is een vorstendom anno 2011 geen archaisch concept ? 2840
Petrmettre à ceux QUI LE VEULENT(sabatiques, pensionnés,..) de venir enseigner un certain temps dans les écoles. Prévoir concours d'entrée. Kahan
Si on revend 'trop vite' des actions achetés on est spéculateur, pas investisseur => cela nuit à l'économie => taxer les transactions en fonction de la période de détention 1380
Il faut faciliter l'accès au statut d'indépendant. Que chacun puisse tenter sa chance ! 1380
Welke maatregelen kan de overheid nemen om de inactieve, doch werkbekwame bevolking te stimuleren en te responsabiliseren ? 2840
Hoe houden we ons sociaal zekerheidssysteem gebaseerd op het solidariteitsprincipe betaalbaar ? Ik mis vandaag vooral creativiteit en flexibiliteit in de twee-eeuwen oude regels ! 8710
Wat zullen we moeten doen om de vooroordelen tussen walen en vlamingen voorgoed uit te schakelen en weer een sterke gemeenschap worden?
Waarom maken we Engels niet tot een 4de taal in België? Zo hebben we een taal die zeer veel mensen machtig zijn verheven tot "neutrale grond" tussen twee gemeenschappen...
Hoe passen we de instellingen en procedures van onze democratie concreet aan aan de groeiende complexiteit, internationalisering en versplintering van de samenleving?
Encourager le développement économique de la Belgique
Media en copyright. Of hoe kunnen we ons wapenen om een competitief voordeel te halen bij het ontwikkelen van een betere en snellere kennis economie? 9770
Het beperken van asielzoekers in ons land. Nu krijgt een asielzoeker 1000€ leefloon terwijl iemand die 39 jaar gewerkt heeft en invalide is, moet toekomen met 800€! Dit kan niet. 3800
Wat moet aan de huidige "grendelgrondwet" veranderen om er voor te zorgen dat een Vlaamse stem ook in praktijk evenwaardig is aan een franstalige? 2018
Il faudrait mettre sur pied une circonscription électorale sur l'ensemble de la Belgique. 6120
KOSTEN BATEN ANALYSE VAN ONZE OVERHEID. HOE DE KOOPKRACHT VERHOGEN DOOR DE KOSTEN TE VERLAGEN ZODAT ER BELASTINGVERMINDERING KAN KOMEN 2830
Wat is de reden dat Wallonië nog steeds vrij rood kleurt na verkiezingen? Wat is de achterliggende reden? 3800
We zouden een "Stem recht" moeten hebben, maar in de plaats daarvan krijgen we een "stem plicht".Ik "moet" stemmen, en niet elke Belg "mag" stemmen elke "federale" kandidaat 8904
Mobiliteit. Onze autostrades lopen vol, onze steden zijn autostrades aan het worden. Wat is een langetermijnoplossing om ons verkeer te veranderen in een performant systeem? 2800
Het probleem van de achterstand van justitie zou zeker moeten besproken worden. Hoe kan deze achterstand teruggewerkt worden en hoeveel geld zou hiervoor nodig zijn? 9880
Het laten samenvallen van de verkiezingen. Nu is men bezig met regeringsvorming terwijl men op de achtergrond de gemeenteraadsverkiezingen aan het voorbereiden is. 3800
zelfverantwoordelijkheid en solidariteit in volle transparantie via eigen gewest en gemeenschapsfinanciering met open rekeningen, tot zelfstandigheid stimulerende sociale zekerheid 3012
Hoe kan de democratische representativiteit van het met overheidsgeld gefinancierde maatschappelijk middenveld verbeterd worden? 2018
De uitdagingen op (middel-)lange termijn op milieu en sociaal vlak zijn gigantisch. De voorbereiding moet nú gebeuren. Hoe kan een democratie het kortetermijn-denken overstijgen ? 8310
Stap 1 om te besparen = Minder "management".Er zijn teveel ministers en staats secretarissen en ze verdienen veel te veel. Zie onze buurlanden die meer doen me minder. 8904
1 alle wetten https://bit.ly/nMb8Sc in begrijpbare taal2 link relevante wetten per thema & met zoekwoorden3 Laat de mensen ze bespreken & voten4 nakijken op wetenschap5 wijzig 2060
Il serait temps que les Bruxellois s'expriment et qu'ils demandent que la Flandre établisse sa capitale chez elle et pas à Bruxelles. Il faut aussi rompre le gordel. 1170
Brussel blijkt een onoplosbaar probleem te zijn: veiligheid, mobiliteit, bestuur, werkloosheid, communautair.Hoe kunnen we Brussel stap voor stap weer op de juiste weg helpen?
Hoe kan de Belgische economie duurzamer gemaakt worden, met meer samenwerking tussen de verschillende landsgedeelten, geïntegreerd in een duurzame/fair trade Europese economie? 3150
Hoe kunnen we in dit land de subsidiariteit verder verhogen en tegelijk ook de responsabilisering en solidariteit tussen de taalgroepen bevorderen. Brasschaat
Politici moeten opener zijn naar de burger rechtstreeks en niet via (partijpolitieke) media. Dit is duidelijker voor de kiezer die beter en niet eenzijdig geinformeerd wordt. 3800
comment concilier decentralisation et maintient des lieux de rencontre entre communautes? comment promouvoir la cooperation plus que la competition entre les 2-3-4 communautes? 7133
Ik had zo graag dat Brussel de Hoofdstad van Europa werd - heel open en multicultureel, minder baronieën en meer één geheel 3012
Hoe kunnen we van belasting op arbeid naar beasting op consumptie evolueren? 2060
Het is belangrijk om correct afgebakende taalgemeenschappen te hebben. Het verleden heeft geleerd dat taal gebiedsuitbreiding een voortdurende geschil voedingsbodem is.
Moet het systeem van erkende en door de overheid gefinancierde erediensten behouden blijven? Indien ja, wat zouden dan de voorwaarden voor erkenning moeten zijn? 2018
iS HET NIET BETER ONZE STAATS STRUKTUUR TE VEREENVOUDIGEN EN BELGIE ALS STAD TE BESTUREN MET 1 GOUVERNEUR ,1 BURGEMEESTER EN 100 GEMEENTERAADSLEDEN=BESPARING VAN 12000 POLITIEKERS 3294
Hoe kunnen we van een negatieve naar een positieve klimaatimpact gaan? 2060
Comment créer un "système" ou la "valeur aujoutée humaine" peut donner une résilience aux métiers, secteurs de la vie sociale, éducation, santé, séniors, industrie etc 1390
Hebben de verschillende Belgen (Walen, Vlamingen, Duitstaligen, Brusselaars) nog een toekomst samen of niet ?
Comment organiser sur de nouvelles bases électorales une représentation parlementaire voire cyberparlementaire directe pouvant se constituer sans le truchement usuel des partis? 1190
resouder la société nord/sud: Obligation d'étudier les 2 langues principales PARTOUT (Wallonie et Flandre). Echange de profs de langues. News de "l'autre" au JT. Unification cultur
Nadenken over subsidiariteit: wat kan het beste naar welk niveau van bestuur? Pragmatisch en financieel. 2060
Le vote blanc devrait être pris en compte afin que l'électeur ne se sente pas piégé par les propositions des partis.
Le tirage au sort des représentants, sur la liste des citoyens inscrits au registre de la population, comme moyen de redonner le pouvoir au peuple? 4020
Waarom geen België, back to basic????
Of het federaal bestel wel degelijk toekomst heeft. De decentralisatie van de bevoegdheden naar de gewesten heeft gezorgd voor een over-administratie, een ondoorzichtig systeem. 1800
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat politici hun beleid minder moeten afstemmen op hun volgende verkiezingsresultaat 8000
La solidarité, le partage et les échanges multililiingues et multiéthniques 1050
Comment résoudre la problématique de l'immigration marocaine dans notre Pays ?Ghettos dans lesquels ces populations semblent se plaire. avec les conséquences connues d'insécurité.
Geld maakt niet gelukkig, bestaanszekerheid kan bijdragen tot niet ongelukkig zijn. Hoe het socio-economisch beleid aanpassen om dat te bereiken zonder ondernemingsvlucht? 2980
Lorsqu'un homme politique se présente à une élection, il devrait siéger pour le poste où il a été élu. Le jeu des suppléance devrait être aboli. Ath
Justice indépendante de politique doit être fondamentalement revue et corrigée.Trop d'exemples de son dysfonctionnement. Organes de contrôle mixtes citoyens et magistrats à créer
Hoe bouw je een moderne en toekomstgerichte samenleving uit ? 8800
Op welke manier kunnen en willen wij in dit land nog samenleven ? 6987
Comment définir un cadre administratif et culturel qui prenne réellement en compte la diversité de la population belge de 2011, et ceci aussi bien au niveau national que régional?
Hoe kan het parlement diverser en minder-partijgebonden samengesteld worden en zo meer aan de spits van het publieke debat staan (samenstelling/bevoegdheden/kiessysteem)? 2018
Révision en profondeur d ela Justice. Organes de contrôle mixtes "citoyens/magistrats" à mettre en place
afschaffen senaat 8370
Définir un cadre administratif qui reflète l'évolution culturelle et la diversité de la population belge: District électoral fédéral? Région Bruxelloise agrandie au 2 Brabants? etc
Un revenu minimum inconditionnel permettant de vivre décemment, allié à un remplacement de l'IPP par de la TVA, comme moyen de sortir de la crise 4020
Il est vital, avant tout,de solutionner le problème de la Région Bruxelloise: l'avenir du fédéralisme en Belgique passe par une Région stable, ouverte sur les régions et l'Europe
Is het geen tijd op de werkloosheidsuitkering te herbekijken?De tijd dat men hiervan kan genieten, wanneer men hiervan kan genieten.
Internet maakt de wereld steeds kleiner. Welke e-initiatieven kunnen er voor zorgen dat inwoners/bedrijven uit de 2 landsdelen projectmatig en regelmatig samenwerken?
Het sociaal-economische. Minder belastingen voor elke werknemer, elke zelfstandige.Meer belastingen voor elke ambtenaar!Een pensioen a rato van wat men bijgedragen heeft.
Redéfinir une vision à long terme pour l'économie Belge sur base du développement durable et du respect de l'environnement. Faire de la Belgique un pionnier de l'économie verte! 1640
L'opportunité de créer une circonscription électorale fédérale dont DEVRA être issu le premier ministre, voire tous les membres du gouvernement.
Is een PROVINCIAAL VOLKSPARLEMENT - verkozenen hebben geen spreekrecht - een goed spreekkanaal ?
Elire un politicien est une chose, lui laisser la bride sur le cou en est une autre... Les décisions importantes devraient être soumises à un referendum.
Améliorer le pouvoir d'achat, lutte efficace contre la fraude sociale et la fraude en col blanc, développement de structures pour personnes à besoins spécifiques. 1502
Financiële speculanten en kredietbeoordelaars hebben vrij spel. Ze bedreigen hele landen met het bankroet. Hoe krijg je de gieren van het geld in de kooi?
Is het mogelijk, met behulp van hedendaagse technologie zoals internet en e-id, om bij elk politieke handeling of beslissing de mening van de burger te vragen of af te dwingen? 8780
Waarom is er nog stemplicht in België? 3060
De nadruk leggen op wat ons bindt en wat we samen kunnen bereiken, eerder dan het beleid lam te leggen om een een portie stemmingmakerij? Met elkaar tegen werken bereikt men niets. 2980
Faire des économies en supprimant la Communauté Française en confiant les dossiers au Gouvernement wallon.
Hoe moet de overgang naar een duurzame economie aangepakt worden en is deze al dan niet strijdig met onze drang tot economische groei?
Quel projet éducatif bilingue pourrions-nous mettre en place dès la rentrée scolaire 2013? 1420
Il faudrait un "statut" reconnu pour le parent qui prend en charge son/ses enfant(s). 1150
Quelle société voulons-nous pour maintenant et demain? Quelles valeurs (solidarité, profit,...)? 5660
De l'opportunité de recréer un contenu belge à la vie sociale. Prendre exemple sur ce que Arte réalise entre l'Allemagne et la France pour créer du lien entre les belges Nl et Fr. 8930
De provincies vormen vandaag de brug tussen gemeentelijke en gewestelijke/gemeenschaps- /federale overheid.Moeten deze behouden worden en moeten deze verkozen worden? 8780
Les jeunes sont l'avenir de notre pays,ils ont la conscience que certains adultes n'ont pas ou plus,quels moyens mettre en oeuvre pour les aider?comment faciliter leur engagement? 6810
Moeten de burgers blijven opdraaien voor de misdadige praktijken van de banken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet de dupe worden van deze economische crisis? 1500
Hoe ontwikkel je een cultuur -en kunstenbeleid dat het populisme kan overstijgen en dat het maatschappelijk draagvlak voor kunst kan vergroten?
Is het verschil tussen werklozensteun en arbeidsloon niet te klein?
Een herziening van ons kiessysteem is zeker aan de orde, maar ik wil ook het dierenwelzijn hoog op de agenda plaatsen, o.a.strengere bestraffing van dierenmishandeling. 3300
Is een federale kieskring voor de senaat een uitbreiding van het probleem BHV of is het een oplossing voor communautaire problemen? 8780
Les emplois de proximité et le respect de la vie privée sans aucune discrimination ! Dans les deux sens… Le principe de l'égalité des chances n'est jamais respecté dans notre socié 5020
Moet het gebruik van een taal voor officiële doeleinden of voor onderwijs gebonden zijn aan een geografische afbakening, of mag elke Belg zijn taal vrij kiezen, waar hij ook woont? 1970
Legalisr le referendum populaire sous certaines conditions 1200
Hoe zorgen we voor een decollectivisering van onze maatschappij en een hernieuwd privé-initiatief door een zeer sterke terugtrekking van de overheid uit de economie? 9112
Si le monde politique flamand est démocrate. Pourquoi est-ce qu'a Bruxelles une voix francophone ne vaut pas une voix néérlandophone?
migratiebeleid, dat er eindelijk eens een duidelijk beleid gevoerd wordt, dat de asielprocedures geen jaren meer aanslepen.armoedebestrijding,dat is prioriteit 3670
Wanneer je je stem uitbrengt op een partij dan stem je meteen in met het volledige programma van deze partij. Zou het niet beter zijn te kunnen stemmen per thema dan op personen? 8780
Over concrete en positieve samenwerking met respect voor ieders taal, cultuur, ideologie.Goede integratie onontbeerlijk voor burgers die van regio veranderen.
Hoe kunnen we eenheid in het land scheppen op politiek, cultureel en socio-economisch vlak om de dure, lange en onnoodzakelijke communautaire conflicten te beperken?
Stopp uitbetalen volle weddes parlementairen die niets doen als enkel zetelen. Stop vervoer met luxe dienstwagens maar beetaalvervoer ter bewuistwording agressies stakingen enz
als vakbond militant ben ik verontrust over de brug pensioen, 56 jaar is een mooie leeftijd om afscheid te nemen van je job na 40 jaar dienst in de vele droom fabriekken , 8800
Wat kunnen we doen om (in de media, in de economie, in de politiek, in het onderwijs) van een denken in termen van 'wij en zij' naar een denken in termen van 'ons' te evolueren? 8800
Comment mettre en oeuvre l'e-democratie et ainsi assurer la participation de tous, de manière intelligente à la gestion d'un pays ?
Kan een directere democratie uiteindelijk niet leiden tot meer instabiliteit en dus minder democratie? 8780
Bruss moet kunnen groeien. De enige belangrijke stad van ons land word versmacht door Vlaamse territoriumdrang. In groter Bruss krijgen NLtaligen groter aandeel,dus beter evenwicht 3060
Comment changer le fonctionnement des élections afin qu'il n'y ait plus un seul parti qui puisse tout bloquer? 4020
Comment rendre le pays, composé de 3 communautés culturelles (néérlandophone, françphone, germanophone) définitivement (?) plus viable, plus pérenne, plus harmonieux ? 1367
Hoe kunnen we de partijpolitiek gestoffeerd door dynastieën en tijdelijke opportunisten, vervangen of heropstarten met partijloze vrijdenkers die het algemeen belang genegen zijn? 8200
Verplicht meertalig onderwijs, vastgelegd voor minstens 3 generaties
Jezelf aanpassen aan je nieuwe woonplaats als je van regio verandert en de taal en gebruiken van je nieuwe regio beheersen en toepassen. Dit is geen vraag, maar een oplossing.
Hoe kan de gezondheidsreglementering efficiënter gebruikt worden om de financiële sanering te bevorderen?
Hoe vervangen we de partijpolitiek door een directe democratie ? 8200
Kunnen we de overheid niet veel efficiënter maken door een aantal bevoegdheden te refederaliseren? Ik denk aan verkeer, milieu, economie, gezondheidszorg, toerisme. 3060
Comment, en s'inspirant du modèle ahténien d'il y a 2500ans (tiarge au sort), rendre son vrai pouvoir politique et sa réelle responsabilité à chacun (égalité de pouvoir politque). 1367
Donner au Sénat le rôle de contre-pouvoir en tirant au sort 71 citoyens dont la représenatativité pour 4 ans est assurée par la statistique (et non par le vote sur des idées).
Reële inspraak van de burgers in het democratisch proces.(via bindende referendums,toegankelijkheid kieslijsten enz..) 1210
De huidige indeling van het land in gewesten én gemeenschappen is versnippering. Gemeenschappen leiden tot conflicten. Alleen gewesten overhouden ? 8000
Welke taken moet de overheid op zich nemen (en welke niet?) en op welk niveau (gemeente, provincie, gewest, gemeenschap, federale staat) worden die het beste uitgevoerd? 9420
Pourquoi le gouvernement s'attaque aux plus faibles, avant de faire des réformes il faudrait créer 500000 emplois pour les + de 50 ans et les - de 26 ans? 1070
De provinciale kieskringen ondermijnen het democratische gehalte van de federale verkiezingen. Zijn er andere manieren om dit deficiet op te vangen dan door federale kieskringen?
Moet er een federale kieskring komen?
Op welke manieren kunnen jongeren een rol spelen in een betere, aangenamere samenleving?
Hoe zorgen we ervoor dat het beleid van politici niet (alleen) rekening houdt met de eerstvolgende verkiezingen, maar ook met de toekomst van onze (klein-)kinderen? 2470
DémocratieNous vivons dans un régime de démocratie indirecte. Nous élisons des re présentants qui nous gouvernent. Cela va, mais lorsque les règles fondamentales de la vie en soci 4053
Lorsque la vie en société est à ce point modifiée il faut d'une manière ou d'une autre consulter la population 4053
L'enseignement doit être la priorité première d'une démocratie. Le budget de l'Etat doit être utilisé en priorité dans l'enseignement avant tout autre chose. 5150
Waar zit de partij overschrijdende lange termijn visie voor ons land los van de 4-jaars standpunten na iedere verkiezing ? 9100
Mettre en place des loi précise pour mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse ! il existe des exemple partout de dans le monde témoins des possibilités. 1367
Zijn politieke partijen nog nodig ? 2170
Protection des minorités.
Quand il faut prendre une décision, se poser la questin de savoir si le plus petit d'entre les hommes y trouvera son compte. C'est donc la question de la solidarité 4030
créer un ministère de la "simplification" des lois, réglements, formalités administratives, calculs et limites etc ... 6600
De terugkeer van bepaalde "klassieke" waarden zoals: respect, beleefdheid en etiquette, mensen hebben niet alleen rechten, maar ook plichten, nu is er te veel egoïsme. 2800
Immersieonderwijs in heel Belgie.Als klein land in het centrum van Europa is talenkennis een enorme troef.Daarom is het belangrijk dat onze jeugd een goede talenopleiding krijgt. 6890
Waarom is de federale regering niet samengesteld uit afgezanten van de deelstaten ? (minder politiekers = besparing) 9100
Comment faire en sorte que notre démocratie ne soit plus une particratie ? La democratie a une vue à long terme,la particratie engendre une vue à court terme. 5150
nécessité d'une transparence de comptes de toute personne impliquée dans la politique interne et externe ( banques, grosses entreprises...) 1367
Le trilinguisme de tous les documents administratifs de l'Etat et des Régions. Chaque citoyen aurait ainsi un contact permanent avec les autres langues du pays. 5150
créer un système de chômage régressif pour encourager à travailler en wallonie! Dès l'école primaire donner des cours (ex: histoire, géo) dans l'autre langue.
créer 1organe externe de contrôle et de qualité pr ttes nos institutions (justice, ordre des médecins/avocats, Parlement,..) avec 1code de conduite de TJR répondre ds 1 délai raisb 1080
créer un site administratif unique (cfr "le guichet" au gd luxembourg) pour accès à TOUTES les admin. officielles(renseignements,formalités,formulaires,législation,adresses) 6600
wordt het geen hoog tijd dat Brussel als Europese hoofdstad zich 3-talig gaat profileren en de regering hiertoe de nodige faciliteiten aanbiedt ? 9080
Waarom maken we geen dringend werk van een federale kieskring en samengevoegde verkiezingen, die op middellange termijn een groot deel van de huidige polarisatie zou oplossen. 1500
Moet het Vlaams-Nationalisme niet bestreden worden - is dat onze plicht niet als mensen ? Het is immers een stroming die tekenend is voor het egoïsme van deze tijd. 2800
En cas de crise dépassant 180 jours en durée , le Souverain fera appel à un aréopage de ...personnalités apolitiques leur confiant l'intérim en place des affaires courantes. 4000
Verhogen activiteitsgraad oudere werknemers door systematisch afbouw rsz-bijdragen ten voordele van de werknemer en de werkgever: hogere motivatie werknemer/werkgever en meer rsz. 2600
Règler le problème linguistique du pays.
Moet het onderwijs niet aangepast worden .... moet elke gemeenschap via onderwijs niet de andere gemeenschap beter leren kennen ? 2800
Hoe zinvol of zinloos is een splitsing van het land? Hoe kunnen we nu eindelijk eens gedaan maaken met de verlammende communautairr problemen van dit land?
L'instauration d'une circonscription fédérale pour les élections fédérales obligerait les partis politiques à prendre des initiatives et à rendre des comptes pour tous les citoyens 1831
Is er nood aan een compleet nieuwe Grondwet die aangepast is aan de huidige maatschappij? De Code Napoléon is ondertussen al wel wat verouderd...
Zou in de Grondwet niet ingeschreven moeten worden dat er binnen een bepaalde termijn na verkiezingen een regering verplicht moet gevormd zijn, en gekoppeld aan sanctie ? 2800
Règler le problème linguistique du pays: soit bilinguisme obligatoire (pas conseillé), soit langue véhiculaire obligatoire (idem pour l'E.U. !) EN PLUS de la langue maternelle.
Wederzijds begrip is erg belangrijk. Op welke manier kan dit wederzijds begrip tussen noord en zuid verbeterd worden.
Hoe kan Brussel zo efficient mogelijk bestuurd worden, en bij uitbreiding hoe kan ons land efficienter ( aantal en welke bestuursniveau's), bestuurd worden? 8310
Ik wil weten hoe ze de armoede in België zullen aanpakkenhoe ze er gaan voor zorgen alles leefbaar te houden, en hoe ze de energie sector gaan aanpakken 9870
Hoe kan de overheid mee bijdragen aan een betaalbare huisvesting? 9000
wat zijn volgens de 1000 burgers de vijf belangrijkste problemen (=prioriteiten) waar politici zich moeten mee bezig houden ? 1790
Qui a vraiment le pouvoir, monde politique, monde financier,citoyen, autres ? 6698
supprimez les régions et les communautés,elles ont atteints leurs limites et ne peuvent s'épanouir qu'aux dépend des autres,une réunification ferait des économies d'argent. 7700
Brussel de kans geven om een echte meertalige hoofdstad te worden, door meertalig onderwijsproject uit te bouwen. 1030
administration: diminuer les coûts: moins de fonctionnaires, plus d'informatique et d'informaticiens et programmeurs compétents et contrôlés 6600
Comment éveiller la conscience de l'UNité afin que chaque individus se sente responsable de ses actes et de ce qui lui arrive. 4820
Tweetaligheid in heel het land. 1980
Kan de kiesdrempel en een nieuwe verzuiling een antwoord bieden op de politieke versplintering? 8780
Je propose qu'une analyse systémique soit réalisée pour valoriser touts les parties concernées et ancrer notre devise ' l' UNnion fait la force ' 4820
Is de macht van de media, die leeft op de golven van lees- en kijkcijfers, te groot geworden voor politici die al te veel moeten opdraven in verkiezingen ? 3900
Politiek bedrijven zoals in Zwitserlan met maar 7 ministers,werken vanuit de lokale bevolking met inspraak,daarna regieonale beslissingsgroepen en zo verder naar boven. 8790
La question d'une circonscription électorale unique qui nous permette aux wallons de voter pour des candidats en flandre, à Bruxelles et dans les cantons de l'est et réciproquement 6530
Pourquoi ne pas créer des partis politiques nationaux, que l'on puisse voter pour un parti qui représente les Belges et non les intérêts d'une communauté en particulier 1325
obligation de ratifier la convention sur la protection des minorités au sein de l'union européenne 1140
Verwachten wij niet teveel van de politiek, wetende dat zij permanent onder druk staan van de publieke opinie en van de volgende verkiezingen ? 2180
Transformation de la Belgique en 4 régions, la Flandre, la Wallonie, la région germanique, la région bruxelloise totalement bilingue et qui incluerait les 2 Brabants (fl et wa) 4500
Des cours de "l'autre langue" obligatoires dans TOUT le pays (et pas seulement aux abords de Bxl) et avec des professeurs dont c'est la langue maternelle
Utiliser la culture comme moyen d'échanges, le cinéma, le théatre, la musique,... à travers, par exemple, une chaîne de télévision qui mélangerait les langues et les genres.
Suppression des provinces et communautés dans un souci d'économie et reprise des attributions par les régions : 3 niveaux de pouvoir, fédéral, régional et communal 4500
Instaurer le système de référendum pour les grandes questions concernant la vie politique 4500
De multiculturele samenleving is een feit.Hoe krijgen we meer hoog opgeleide mensen van allochtone afkomst ? 1090
une circonscription fédérale et l'apprentissage obligatoire des langues nationales à l'école. 5080
Pourquoi ne pas étendre la Région Bruxelles-Capitale (bilingue) aux deux Brabant ? Ce serait sans doute aller vers plus d'efficacité.
Hoe kan je een sterke federale regering hebben als de verkozenen telkens door maximaal de helft van de bevolking verkozen is ?
Il me semble qu'avant de réfléchir à une meilleure manière de prendre les décisions, il faudrait prendre le temps d'établir clairement l'importance relative des différents problème
Hoe kunnen we onze pensioenen betaalbaar houden? Kunnen we daaarvoor de instapleeftijd van vervroegd pensioen en brugpensioen verhogen? 2500
Comment faire en sorte que les décisions prises soient plus transparentes? Ne pourrait-on créer un site internet accessible à tous où les décisions politiques nationales, régionale
imposer un ratio entre le salaire maximum et le salaire minimum (cfr le film PATER)
augmenter revenus d'état:majorité de blocage dans entreprises belges rentables et ex-services publics (trains,poste,téléphone...) 6600
Om tot een ' leefbaar / werkbaar België ' terug te keren , is een conditio sine qua non : wederzijds begrip tussen de taalgroepen / gemeeschappen ! Hoe bewerkstelligen ? 2600
renforcer rôle et influence en europe: ressuciter un benelux fort 6600
aide fiscale (intérêts) sur acquisition du 1°logement 6600
pérennisation des PMI: droits de succession remplacés par taxe sur bénéfice des dernières années 6600
Hoe kunnen we onze Sociale Zekerheid voor iedereen versterken en verzekeren naar de toekomst toe?
Transparantie & open data. Algemene regel: elke overheid moet alle gegevens waarover ze beschikt en die ze gebruikt, publiek beschikbaar maken, tenzij uitzonderingen zoals privacy 1030
économies: vérifier (et taxer?) le bien-fondé et la compta des asbl et autres (foot!!! théâtre national ...) 6600
avenir: défiscaliser les retraites et pensions complémentaires (assurance groupe ou vie,épargne cumulative à long terme et sans retrait) 6600
salaire universel remplaçant TOUTES les allocations 6600
Hoe kan België bijdragen tot duurzame ontwikkeling, zonder daarbij de behoeften van toekomstige generaties (zowel hier als in de rest van de wereld) in het gedrang te brengen?
Waarom de rijken altijd meest voordeel hebben ? 2200
aide aux étudiants supérieurs, à côté de la bourse, prêt étudiant (garantie d'état)à faible intérêt,remboursable en 10 ans après le diplôme(gd luxembourg) 6600
introduction du referendum d'initiative politique et/ou populaire 6600
Hoe creëer je een samenleving waarin alle bevolkingsgroepen repect (leren) hebben voor elkaar, zowel als groep als individu? 2340
Hoe kan de fiscale onrechtvaardigheid worden aangepakt zodat de overheid de inkomsten, die ze op die manier misloopt, nuttig kan investeren? 8310
école: cours pour tous "d'adulte/citoyen": notions de base administration,obligations,social, banque assurance,justice,cv,etc ... où trouver les informations? 6600
Moeten we de huidige en toekomstige politici niet in de eerste plaats burger- en verantwoordelijkheidszin bijbrengen, met de nadruk op het algemeen belang ipv dat van de partij? 2340
écologie: favoriser le transport par navigation fluviale(économique,sûr,pas de grève,routes meilleures et moins d'accidents ...) 6600
Thème : la défense.Structure, composition, budget et dépenses de la défense belge.Rapports avec l'OTAN et l'UE (PESC et PESD). Application du Traité de Lisbonne(pooling, sharing
Brussel zal in de toekomst groeien, niet enkel in aantal maar ook in space. hoe gaan we in de toekomst deze uitdagingen aan, hier denk ik aan scholing, terrein voor HQ,etc...
Hoe komt het dat een Belg zo weinig trots is op z'n land? Gebrek aan fierheid leidt tot nonchalance en onverschilligheid. Heeft België nood aan n interne marketingcampagne (~A'pen?
Solidarité entre les habitants de Belgique, entre la Belgique et les autres pays.Une Europe sociale. Une démocratie audacieuse et participative.La finance au service de tous!
Faut-il créer des élections mixtes et des partis politiques mixtes?
Avoir une chaine de télévision bilingue afin de recréer une identité belge!
Armoede en kansenongelijkheid moeten de wereld uit (zie millenium- en deceniumdoelstellingen). Gemakkelijker gezegd dan gedaan, de kloof tussen arm en rijk neemt zienderogen toe! B 2480
Wat denkt de G1000 over één kieskring voor heel het land?
Le règlement de la question institutionnelle est capital. Faut-il une réforme et jusqu'où? Comment éviter une séparation toujours plus grande entre le nord et le sud du pays?
économies:politiciens exemplaires: suppression de toutes les "commissions","conseils" etc ... dont l'utilité et le bien-fondé n'est pas certain 6600
politicien exemplaires: limiter le nombre de mandats dans les "inter-communales" 6600
politiciens exemplaires: examen par audit externe INDEPENDANT ("Transparency",pas Aderson) de tous les "conflits d'intérêt"/corruptions + SANCTIONS 6600
économies: droit d'INJONCTION de la cours des comptes (avec rôle renforcé) + sanctions PERSONNELLES + responsable nommé (ministre,directeur d'administration...) 6600
hoe administraties en bestuurniveau's efficienter kunnen georganiseerd worden, zodat het vlotter gaat met minder middelen
Revision du système électoral. les cases de têtes doivent être attribuées de manière aléatoires pour que d'autres politicien(ne)s que ceux qu'on revoit toujours puissent être élus 1190
Obligation de transparence à tous les niveaux 1190
économies: contrôle fiscal des syndicats, des mutuelles, des inter-communales ... 6600
réduction du nombre de ministères et réduction des cabinets ministériels 1190
Service civil rémunéré obligatoire pour tous les jeunes de 18 ans et pendant 1 an. 11
Baccalauréat pour les étudiants du secondaire ( pas truqué!) et/ou examen d'entrée dans les écoles supérieures et universités 1190
Mandats politiques de 4 ans au plus et obligation pour chaque élu de suivre une formation éthique, financière et administrative donnée par des représentants de tous les partis 1190
Des aides accrues pour la recherche d'énergies renouvelables, sur l'Alzheimer, le Sida, les maladies orphelines et le cancer. 1190
Utilisation de l'anglais comme langue administrative dans tout le pays 1190
Briser la solitude des personnes agées et développer des structures d'accueil qui sont à la portée des plus faibles socialement et qui sont surveillées pour éviter la maltraitance 1190
Hoe bewaren we ons solidariteitssysteem, onze sociale verworvenheden en op welke wijze vinden we een coherente oplossing voor het behoud van ons pensioenensysteem
Hoe willen wij invulling geven aan de economische en sociale krachten, ze met elkaar verzoenen zodat we werkelijk spreken over een duurzame samenleving ?
Hervorm België tot een federale staat met 4 Gewesten op gelijke voet, met Brussel als meer talig Gewest, hoofdstad van Europa en baken voor een open,humanistische toekomst voor EU
Mettre sur pied un 'processus de reconciliation' cfr Mandela et Tutu) entre flamands et francophones pour lever les barrages de toute sorte qui nous séparent. 1000
Hoe kunnen we een sterke kapitaalkrachtige middenklaase houden zodat de economie kan blijven draaien?
Het belang van een goed uitgebalanceerde beurs in de eurolanden.Aandelen,obligaties en spaarboekjes ondersteunen de economie. 8400
Que faire pour éliminer le fossé qu'il existe entre les citoyens belges et leurs représentants politiques ? 1331
Moet de burger niet terug zijn politieke verantwoordelijkheid opnemen, en SAMEN met de verkozen politici, het land besturen (participatieve ipv representatieve democratie)? 2100
Avant toute négociation, les francophones (je suis francophone) devraient admettre leur responsabilité historique dans nos problèmes.
In hoeverre draagt een beperkt aantal parlementsleden, verkozen in een federale kieskring, bij tot een grotere democratische legitimiteit én een betere werking van de federatie?
Verplicht de nationale zenders om meer nieuws te verspreiden over de andere taalgroep. Hoeveel Franstalige politici, schilderes, zangers, Ken jij? 2100
Hoe kunnen we de betekenis van Brussel als Europese hoofdstad maximaal uitspelen en verzilveren? 3000
Lutte contre la fraude fiscale pour une plus grande justice sociale.
Brussel telt momenteel 19 gemeenten. Voeg dus al die gemeenten samen, zodat er eindelijk een goed hoofdstedelijk beleid mogelijk is door één enkele Brusselse burgemeester. Doen! 3000
Is het wel logisch dat het gewicht tussen een Vlaamse, Brusselse en Waalse stem verschilt? 2340
Respect de la liberté religieuse.
Favoriser les écoles bilingues, entre autres en permettant aux professeurs d'une communauté d'enseigner dans l'autre. 1390
Hoe gaan we werken aan opvoeding tot menselijke waarden als respect voor elkaar, verdraagzaamheid, samenlevingsstructuren ? 1020
Kan een federale kieskring de Vlamingen en Walen leiden tot een constructief verkiezingsdiscours en de Vlamingen en Walen terug dichter bij elkaar brengen? 8000
Welke doelstellingen wil en kan ons land zich stellen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking? 1500
Wat zijn eigenlijk de bouwstenen van onze welvaart en hoe goed zijn deze bestand tegen wat nog moet komen? Moet er nagedacht worden over compleet nieuwe bouwstenen? 8000
Vereenvoudiging van ons belastingssyteem, groenere fiscaliteit en hervorming van de fiscaliteit en lasten op arbeid. 2900
Politiek ( =grieks:burgelijke SAMENleving ) moet ten dienste staan van alle mensen van een staat, ...mijn inziens moeten ALLE inwoners op ALLE politiekers kunnen stemmen. 9830
Moeten kieslijsten niet op basis van ideeën ipv namen samengesteld worden, zodat mensen weten waar ze echt voor kiezen en zich niet door populistische mooipraters laten verleiden? 9310
Pour favoriser une démocratie vraiment citoyenne, modifier la Constitution en vue de limiter à 2 ou 3 le nombre de mandats électifs renouvelables. 6560
Terugkeren naar één nationale regering. Alle politiekers evalueren op jaarljkse basis op hun competenties en hun prestaties en navenant belonen of penaliseren (variabel loon) 9920
Is er een project voor Brussel? Vlamingen en Walen staan vaak diametraal tegenover elkaar, maar over Brussel spannen ze samen. Echter, Brussel is de economische motor van België... 1000
Welke rol kunnen/moeten de media spelen om het 'mekaar beter kennen' te stimuleren? Nu krijgen we enkel faits divers te horen. Echte info over het gevoerde beleid enz. is nihil
Hoe kunnen we de politiek terug eenheidsgezinds maken i.p.v. te moeten leven in een sfeer van "verdeel & heers"? "Eendracht maakt macht", een prachtige leuze voor een klein land! 2640
Moeten wij voor een landje als een postzegel zo groot, 48 ministers hebben en 15 staatssecretarissen? Ze zijn met zo veel dat er geen beslissingen meer kunnen genomen worden. 2640
- Regrouper toutes les élections le même jour.- Obliger les élus à sièger dans l'assemblée pour laquelle ils viennent d'être élu.- Limiter strictement (max 5) les mandats annexes 6060
Honey Bee democracy! Directe democratie (Zwitsers model?) invoeren in België met bindende referendums, zal alle kennis en wetenschap onder de bevolking mobiliseren. 300
Hoe reële solidariteit en herverdeling realiseren om sociale rechtvaardigheid en betere noord-zuidverbinding te bewerkstelligen 2550
Les sous-nationalités communautaires sont-elles compatibles avec un Etat belge? 1030
Een federale kieskring dringt zich op, hoe deze introduceren (analyse van alle gevolgen en implicaties, te nemen stappen etc), motiveren en communiceren?
Een federale kieskring moet toegepast worden op het volledige parlement, zonder voorafgaande grendels of drempels voor communautaire of andere groepen.
Pour pouvoir bien représenter tous les citoyens, chaque ministre fédéral doit être bilingue et passer un examen au Selor.
Hoe kunnen we maken dat de media bijdragen tot democratische processen (ipv die te vervlakken en zo te simplifiëren dat ze hinderpalen worden voor debat)
Instaurer une circonscription nationale afin de sortir de la particratie pour évoluer vers un choix qualitatif en ce qui concernne le premier ministre
Een federale staat stichten naar Zwitsers model: 12 provincies, 5 Vlaamse en 5 Waalse plus Brussel en de Oostkantons.Een federale kieskring voor 20 deputés 2640
LIBERTE EGALITE FRATERNITE : pas "rattachiste", j'adhère aux principes de la plus grande révolution et du pays inventeur des Droits de l'Homme. revenons surtout à + d'égalité
création d'une chaine de télé nationale, bilingue (ou tri ou quadri), cf Arte ! soutien massif par le fédéral
Geen democratie zonder communicatie. Daarom tweetalige opleidingen! Engelstalige vakken zijn welkom op de unief maar waarom wordt Frans gemeden aan Vlaamse uniefs en omgekeerd? 9000
Beleidsniveaus: federaal, gewest, provincie en gemeente, minstens één trap teveel veel een efficiënte werking in een land met nauwelijks 11 miljoen inwoners. Herdenken!!
La création ou non d'une circonscription électorale fédérale.
Il faut attirer l'attention sur le fait que le néérlandais est une langue que nous devons protéger. Trop peu de francophones le comprennent. Sans ça un accord est difficile.
Est-il envisageable d'imposer des mécanismes contraignants envers le monde politique afin de l'obliger à informer le citoyen sur des décisions qui le concerne au premier chef?
Comment redonner du pouvoir politique aux citoyens dans une démocratie parlementaire baillonnnée par la particratie via la discipline de vote? Ath
La qualité des élus dépend de la conscience politqiue des citoyens électeurs.. Il faut rendre l'éducation civique et politique obigatoire à l'école. Ath
Permettre et organiser l'enseignement du Néerlandais en communauté française par des flamands, et du Français en Flandre par des francophones. 1030
Diminuer drastiquement le nombre de ministres et de niveaux de pouvoir. Rassembler les communes de Bruxelles, supprimer les provinces et les communautés. 1030
Imposition des personnes 50% au domicile, 50% sur le lieu de travail. C'est simplement le bon sens, et cela peut clore le débat sur le refinancement de Bruxelles. 1030
Savoir si on travaille à la fin du pays, à la création d'une fédération ou d'une confédération. Une fois l'axe fixé par la majorité, accepter d'aller tous dans le même sens.
1. élections dans une circonscription nationale2. enseignement en FR+NL+EN à Bruxelles et les deux Brabant. 1730
Energie, water, lucht en openbaar vervoer moeten door een demokratisch gekozen regering geregeld worden en niet door een op winst beluste groep . 9000
D'abord corriger les idées fausses sur l'histoire : Wallons et Flamands ont été méprisés par l'"élite" francophone, déclin wallon pcq investissemnts vers la Flandre.
Is het niet mogelijk om politieke partijen financieel te beboeten (of zelfs tijdelijk uit te sluiten) in geval van corruptie, politiek schandaal of onwettige aanbestedingen ? 9881
Favoriser à tous les niveaux les échanges entre francophones, néerlandophones et germanophones, y compris pour les élus. Multiplier les stages ds les autres communautés. 1450
Quelles propositions pour une justice efficace, plus rapide, proche des victimes et citoyens ? 4500
Is het nodig dat mensen uit heel verschillende groepen echt actief met mekaar omgaan, of is het voldoende dat ze mekaar vanop afstand respecteren?
Chercher à améliorer la coexistence des différents groupes composant la nation belge
Hoe kunnen we politieke instellingen ontwikkelen die politici ertoe aanmoedigen het algemeen belang te dienen (en niet het electorale, partij- of communautaire belang)? 3900
La question du cumul des mandats politiques, source de dépenses parfois inconsidérées. Le site "cumuleo.be" (>>> "Moniteur belge") est édifiant et très révélateur à ce sujet. 5081
BonjourSommes nous une démocratie, quelle est la place d'un citoyen dans une démocratie, comment interagit t il?La desob civile est elle legale dans notre cas?voila deux
SOLLIDARITEIT, maar met verstand dwz met respect voor de andere groepen 8000
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Brussel als hoofdstad opnieuw alle Belgen verbindt in plaats van hen te verdelen? 9860
Hoe kunnen we op een betere manier met elkaar communiceren rekening houdend met vele belgische kwalen - machtsmisbruik, geest. gezondheidszorg, desinformatie, manipulatie... 8000
Welk beleid dient gevoerd om de opwarming van de aarde te "keren" ? 3500
Is het niet mogelijk om meertalig onderwijs in heel België in te voeren en niet enkel als bv. privé initiatief in Brussel, misschien kunnen we elkaar dan wat beter begrijpen
La première réforme à envisager est certainement le processus électoral. En effet, le système actuel de coalition a montré toutes ses limites au niveau fédéral. 1310
Er ùmoet dringend werk gemaakt worden van steun aan die landen waarvan de bevolking weggaat omwille van economische redenen. 3001
La charte fondamentale de la Belgique qui devrait comprendre deux éléments : l'édifice institutionnel et les principes économiques (fiscalité, déficit) et de SS (car ils sont liés 3080
Hoe voorkomen dat de rijken en deze in machtsposities de link met de realiteit van de "gewone " en de "arme " verliest . De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter ! 2800
Faut-il lancer un référundum pour ques les belges se prononcent directement sur les grandes idées politiques telles que BHV, le fédéralisme, etc. ? 1030
Kan een federale kieskring ervoor zorgen dat de burgers van dit land ook een constructieve inbreng kunnen hebben in het andere landsgedeelte ? 9000
On dit que deux sociétés distinctes cohabitent en Belgique, et ne se connaissent plus. Comment l'éducation peut-elle contribuer à recréer ce lien indispensable? 1082
Les problèmes d'aujourd'hui sont la conséquence du diktat des banques. N'essayerions-nous pas de nous en défaire en favorisant des économies/monnaie parallèles et alternatives? 1090
Schaf arrondissementen en provincies af en fusioneer een aantal gemeentes. 8301
Créér l'évènement : le Roi Albert 2 doit se retirer au profit du Prince Philippe. Ce n'est pas un signe de faiblesse ,ni un jugement de valeur , mais une façon d'innover:
Quels sont les ponts qu'il serait utile de construire entre les deux principales communautés de notre pays ? 1081
Créer une chaîne de télévision de type ARTE avec des programmes des différentes communautés du pays. 1081
Je suis pour un apprentissage des deux langues dans toutes les écoles du pays. Une télévision nationale qui permette de connaitre l'autre communauté. Comment s'organiser?
le syst. pseudo-démocratique actuel DEGOUTE les citoyens : ce sont tjs les mêmes professionnels accrochés à leurs privilèges : que faire pour renouveler mieux les "décideurs" ?
Lutter contre la particratie. Les présidents de partis doivent voir leurs prérogatives restreintes: un homme/une voix. Un militant de parti à une voix beaucoup trop forte. 7800
Une pétition d'initiative populaire recueillant suffisament de signatures authentifiées devrait faire l'objet d'un vote au parlement du niveau de pouvoir concerné 7800
Brussels est indéniablement la marque la plus forte en BE. Il faut réfléchir à la manière de la gérer au mieux pour tous (en tant que ville ET région métrpolitaine + largement)
We willen/moeten een actieve kenniseconomie worden. Hoe zorgen we hiervoor? Denk bijv. aan ondernemerschap faciliteren, loon naar werken, passiviteit bestraffen, toponderwijs, ...
Hoe woningen in de hoofdstad en steden in de toekomst betaalbaar én leefbaar houden ? (stadsvlucht, segregatie,armoede, stress, vermijden)
Is het niet wenselijk dat we mat ALLE inwoners een regering kiezen? Ik wil als Vlaming ook op een Waal kunnen stammen en vind dat de Walen ook op Vlamingen moeten kunnen stemmen. 1800
Kan het Engels niet als extra officiële landstaal worden ingevoerd? Het klinkt vandaag misschien vreemd, maar in de toekomst zal het de evidentie worden. Ook in Europa en de wereld 1800
Dat milieu en diversiteit meer waard is dan de tegenstelling tussen Vlaams en Waals. Als we nu niet ingrijpen, gaan de generaties na ons met de onomkeerbare schade blijven zitten.
mettre tous les formulaires administratifs sur le net, avec traduction en fr/nl/de/en ainsi que la procédure à suivre, facilité étendue dans tout le pays et pour tous 8340
Exiger des partis politiques bi(tri)lingues unifiés sur l’ensemble du territoire de la Belgique.La division selon le critère linguistique est une stupidité faite pour nous diviser! 1200
Laat ons Belgie runnen als een BEDRIJF.Geleid door specialisten op het terrein van Financien/Justitie/Econoàmie enz.Elk jaar worden hun prestaties afgewogen en geevalueerd.. 9820
Exigeons de créer une VRAIE REGION METROPOLITAINE DU BRABANT BILINGUE, où les politiciens débattent pour l’intérêt commun des Brabançons, tous EGAUX en droits : 10133.lapetition.be
Pour la question linguistique, je propose de se pencher sur l'espéranto, au lieu des classiques "tout le monde bilingue" et "tout en anglais". 5030
La responsabilisation du monde politique afin que l'on mette fin aux magouilles et tricheries qui font qu'une région en a assez d'assister celle dont les politiques gaspillent. 6856
Il faut avant tout, définir la sécurité sociale des individus comme objectif premier. Ensuite l'enseignement obligatoire ,y compris le secondaire. 1200
Betere ondersteuning naar beginnende ondernemers toe : perss- coaching, simulaties + verhoging uitkeringen voor zelfstandigen --> opname in reguliere sociale zekerheid ipv OCM
Réduire le nombre de politiciens et penser à un autre système de dirigeants?
Regrouper les élections communales, régionales, fédérales et européennes, pour ne plus être en perpétuelle campagne électorale? 1421
Comment placer l'écologie, pré-requis nécessaire à une survie dans un environnnement sain et agréable, au sein du système de décision de l'exécutif et de la legislation?
Ne serait-il pas temps de reconnaitre la région Bruxelloise comme Région à part entière? 4000
Ne faudrait-il pas former une nouvelles assemblée constituante par tirage-au-sort dans une population volontaire afin de réécrire la constitution comme ça s'est fait en Islande? 1050
Elargissement de la region Bruxelloise, la capitale de' l'Europe étant un atout financier non négligeable pour cette région ou pour le pays, a ne pas oublier.
Je suggère d'évoquer les dangers du nationalisme basé sur un repli identitaire, repli qui se traduit par un déclin de la solidarité interpersonnelle. 1020
Halt aan het monopolie van de financiële markten, die onze samenleving gijzelen dmv. een monetaire dictatuur. Diversititeit in het betalingsverkeer is kiezen voor duurzame groei !
Pour moi la démocratie occidentale, représentative est un leurre, elle a fait son temps, le citoyen devrait avoir son mot à dire sur les choix de société économiques et sociales. 4020
Ne profiterions-nous pas de cette initiative pour analyser en profondeur les raisons de la paupérisation ( médias, agriculture, finance, médecine, énergie, ... ) ? 1150
Moeten er binnen onze Belgische maatschappij voorwaarden worden gesteld aan solidariteit? 1850
Comment valoriser la multiculturalité plutôt que la diaboliser : comment renforcer le dialogue, les échanges entre personnes de cultures différentes (langues, origines, religions)?
Kan het zijn dat een land wordt gegijzeld door een wet die bepaalt dat B-H-V moet gesplitst worden. Welk belang heeft deze wet voor de welstand van onze bevolking ?
Comment rendre le pouvoir de décision aux citoyens belges? 1300
Comment faire participer plus activement le citoyen aux décisions politiques grâce aux nouvelles technologies ? Via le web, nous déclarons nos impots mais on vote avec du papier ? 1140
De plus en plus d'individus restent seuls après 50 ans... Pourquoi ne pas créer de maisons collectives permettrait de réduire les frais et les problèmes d'isolement? 6780
Quel fédéralisme : comportant combien de régions avec quelles responsabilités et quel socle commun pour le fédéral ? 5380
Sécurité sociale: ultralibérale (chacun pourvoit à la sienne moyennant cotisations privées) ou intervention de l'Etat (jusqu'où?)? 3071
Il me semble que si la Flandre se choisissait une capitale à l'intérieur de ses frontières, elle donnerait plus de chances à une coexistence multi-culturelle à bruxelles
En tant que jeune: est-ce que donner la possibilité d'étendre sa carrière au-delà de l'âge légal et le financement des retraites ne sont-ils pas prioritaires? 1020
Pensez-vous qu'il faudrait permettre de choisir la première langue étrangère parmi les trois langues nationales, et ce quelque soit la communauté?
Serait-il possible de réduire le pouvoir et/ou les liens entre politiciens et médias ?Je trouve leur pouvoir respectifs trop puissant et surtout leurs liens entre eux si malsains. 1640
Comment réintroduire le référendum pour demander l'avis des citoyens sur des sujets importants indépendemment de leur appartenance linguistique et politique ?
Imaginez le pays dans lequel vous aimeriez vivre ? 1300
Om het democratisch niveau van het federale niveau te versterken is een federale kieskring nodig. Hierdoor kunnen we als kiezer stemmen voor de alle federale politici. 2275
Selon une prof d'économie à l'ULB, l'Europe est-elle encore une démocratie, vu que les décisions majeures sont prises par des dirigeants qui ne sont pas élus ( FMI, BCE,...) ?
Supprimer l'obligation de voter donnerait plus de poids aux votes des citoyens concernés et réduirait les effets pervers des votes blancs ou nuls
1) Établir une démocratie directe grâce aux nouvelles technologies.2) Comment agir contre la sectarisation de la communauté musulmane sunnite influencée par les Wahhabistes. 1000
Pour les banques, scinder les activités d'investissement dans l'économie réelle des activités purement financières 1348
Connaissance des langues
Dialoguer, se comprendre, s'intéresser à l'autre!! Je pense que chaque peut parler dans sa langue mais créer une dynamique afin de se comprendre et de partager un destin commun.
S'investir, au niveau international, contre les paradis fiscaux et le secret bancaire, afin de lutter contre l'évasion fiscale, et contre les fonds spéculatifs. 1030
De grondwet moet bepalen dat wie in het anderstalig landsgedeelte komt wonen het als een vorm van civismemoet aannemen de taal van dat landsgedeelte te kennen en gebruiken. 2610
Zoveel suggesties voor tweetaligheid in gans het land lijkt mij te simplistisch voor de oplossing van de problemen,niemand gaat naar de essentie. 8500
Hoe kan men het begrip solidariteit opnieuw invoeren in de maatschappij?
Drietalig onderwijs vanaf de kleuterschool! Alle landstalen moeten van kindsbeen af aangeleerd worden opdat er een beter en volledig begrip is voor elkaars denken, doen en cultuur. 1090
Welke positieve maatregelen kan je nemen om mensen uit het buitenland vlot te laten integreren in onze maatschappij en niet te laten verkommeren in uitzichtloze achterstandswijken? 2170
elke Belg moet pasieve kennis hebben van taal van andere regio, te beginnen met politiekers en ambtenaren.dan kan men argumenteren in eigen taal zonder vertalingen en tolken. 2100
Que va traiter le G1000 ? La question belgo-belge des communautés ? Ou les questions cruciales de société : répartition des richesses, politisation, re-socialisation, ... ? 5100
Extensibilité du G1000 à l'Europe, le monde. CàD, faire d'une telle initiative, un bourreau à tout séparatisme de quelque nature (cf BHV à notre petit niveau national...)
Hoe kunnen we de vreemdelingen sociaal verantwoord opvangen zonder ons sociaal systeem te ondermijnen. 9060
Aligner régions et communautés. Définir 3 nouvelles régions, NL, FR et GE qui regrouperaient chacune les communes à majorité NL, FR ou GE. Simplification des niveaux de pouvoir... 1420
Comment les belges que nous sommes peuvent-ils,exclusivement tournés vers l'avenir et respecteux l'un de l'autre, réinventer le " modus vivendi " qui débloque définit. la situation 4651
pourquoi ne pas lier les loyers à l'index des prix ? on n'arrive plus à habiter son propre pays ! 5100
Ne devrions-nous pas assurer que l'égalité de droits entre tous les citoyens garantie par la constitution le soit effectivement? Premier principe de la démocratie : 1 homme = 1 femme. (salaire et autres droits) 4877
Comment apprendre aux adolescents et jeunes adultes à mieux se connaître et mieux valoriser leur potentiel (école orientante, volontariat…) ? 1348
La pauvreté ne cesse de s'étendre ( de quelques 7-8% , il y a qq années à 15% actuellement ) et les mesures d'économie qu'on nous promet va accélérer le mouvement : d'autres choix 7500
Comment effacer en 4 ans la dette publique grâce l'argent des amendes routières,en augmentant le nombre de radars mobiles en ville, ainsi que le pouvoir de la police assermentée 1040
Punir par des amendes les sociétés qui ne répondent pas aux sollicitations d'emploi des chômeurs. Cet argent récolté subsidiera en partie les caisses des allocations. 1040
Comment organiser la démocratie de manière, comme le g1000, à ce que les citoyens soient en prise plus directe avec les décisions à prendre? 3191
N'est-il pas temps d'instaurer un vrai statut pour les pompiers volontaires? Et pour tous les métiers de volontariat d'ailleurs. 1040
Ne devrait-on pas taxer les députés Européens qui vivent à Bruxelles? Le chiffre obtenu pourrait etre utilisé pour améliorer les transpots du pays (exemple: mobilité à Bruxelles gratuite!) 1311
Il faut certainement parler de la mobilité et mettre fin à l'exclusivité de décision de la STIB/TEC/De Lijn quant aux fréquences du "vert" pour eux. (2500 x pour 65 bus par jour !) 2610
Pourquoi n'imposerions-nous pas que les mandats politiques soient non renouvelables afin d'éviter la création d'une oligarchie ou d'une caste de politiciens professionnels ? 1480

 

Top 25 Themes

 1. How can Government lead banks and the financial sector to adopt ethical standards of behaviour ?
 2. Should citizens be able to vote for candidates from another language community ? The sense and nonsense of a federal constituency.
 3. How do we encourage the acquisition of knowledge and creativity as the foundations of our economy ?
 4. How do we fairly redistribute wealth in our society ?
 5. How should we develop sustainable energy policies in this country ?
 6. How can we safeguard the solidarity of the social security system ?
 7. To which ethical norms should elected politicians conform ?
 8. How can our government ‘s administration become more effective and stronger ?
 9. How can a small country contribute to the effort against global warming ?
 10. What are the keystones for a transparent fiscal system ?
 11. What linkages should there be between our education system and labour market ?
 12. What role, and what future, do we plan for Brussels ?
 13. How many layers of administration does Belgium need ? How do we define their scope and their powers ?
 14. How do we see multilingualism in this country ? How important do we judge the knowledge and acquisition of other national languages to be ?
 15. How should we regulate the financial markets ?
 16. What are the legitimate rules to follow in the field of judicial prosecution and penalization of crimes in our society ?
 17. How do we sustainably solve the mobility question ?
 18. What role should the media play in the relations between the different language groups ?
 19. Does a Belgian culture exist ? If so, what are its links with the regional cultures ?
 20. To which principles and criteria should our fiscal policy conform ?
 21. What role should we accord to political parties in our democracy’s structure ?
 22. Should the media build bridges between politics and the citizenry ? If so, how can this best be done ?
 23. Should immigration and integration policy be redefined ? If so, how ?
 24. How do we renew and expand democracy ?
 25. How can the electoral system be modified so that Parliament is a better reflection of our society’s diversity ?